דברי הרבי על 770

ליקוט מדברי הרבי על 770 , בית אגודת חסדי חב"ד

נחלה לנשיא דורנו באה"ק

"אחד מהעניינים להם התאווה והשתוקק נשיא דורנו כמו רבותינו
נשיאינו שלפניו הוא שתהיה לו נחלה בארץ ישראל...".
"ויהיה זה  דוקא בכפר חב"ד ,אותו יסד הרבי, ועליו מסר את נפשו..."

הרבי משלם עבור הבניה

"הכסף עבור נחלה זו כבר נמצה בבנק במזומן,וכסף זה מעברים לזכות ולרשות כפר חב"ד, הכפר של נשיא דורנו. זאת  על מנת שתיכף ומיד ימצאו מקום בכפר חב"ד שיהיה הנחלה לנשיא דורנו"

צורת בית אגו"ח בכפר חב"ד

"בכפר חב"ד" – השתדלו ובנו בית אשר גם מראהו החיצוני דומה לכל הפרטים ופרטי פרטים ,לבית שנקרא בגימטריא ד"פרצת" 770"

שכונה חדשה בסמיכות לבית
 
"כמו כן יש להשתדל בהרחבת וביסוס השכונה מסביב לבית אגודת חסדי חב"ד אוהל יוסף יצחק ולכן נוסף על הקמת בנין בכפר חב"ד –יקימו גם שכונה חדשה שבה יתיישבו עוד חסידים אברכי כולל וכיו"ב ,עי"ז שיבנו דירות מגורים הראויות לשמן.."

מטרת בית אגו"ח

"ויתחלו ללמוד בו את תורתו של נשיא דורנו ובעל הגאולה, ומכיון שבשנה זו התחילו ללמוד שיעור קבוע ברמב"ם ילמדו בבית זה את שיעור הרמב"ם אלו שיעשו זאת יהיו חברי הכולל שבכפר חב"ד שייכנסו ללמוד את תורותו של נשיא דורנו ואת שיעור הרמב"ם בבית זה...."

".ואין צורך להאריך בדבר הכי פשוט כי אם להכריז ולפרסם (אע"פ שדבר ידוע בלאה"כ)  .., תמשיך לשמש מקום לתפילה ותורה"

"ונוסף על מה שכבר התחילו ללמוד שם ימשיכו למקום ולשכונה זו לא רק קרובים אלא גם רחוקים ואפילו רחוקים שברחוקים ואפילו חוצה ממש. ועי"ז יקרבו אותם ליהדות בכלל, לתורה ומצוות ובמיוחד לפנימיות התורה, תורת החסידות ובפרטי בפרטיות לתורתו של נשיא דורנו וכל זה בשמחה וטוב לבב ובתכלית השלימות"

770 באה"ק על דרך 770 בארה"ב

"והעיקר בנוגע לרוחניות והנשמה של הבית התורה שיוצאת מבית הזה כולל ההוראות בנוגע למעשה בפועל שיתפשטו מ770 שבכפר חב"ד ע"ד 770 שבמדינה זו "

 

הרמז במספר 770

"בית רבינו –מספרו שבע מאות ושבעים, וע"ש מספר זה נקבע שמו אשר יקראו לבית רבינו בפי כל ישראל 770 שמספר זה הוא הגמטריא ד" "פרצת" ע"ש"  ופרצת ימה וקדמה צפוני ונגבה" שרומז שמבית זה  אורה יוצאה לכל ד רוחות העולם, ובאופן של פריצת גזר, שכל ד רוחות העולם, מתעלים לדרגת ארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלימה על ידי  משיח צדקנו עליו נאמר" עלה הפורץ לפניהם"" 

"ולהעיר שבית משיח בגמטריא פרצת 770 "

"על החשיבות העצומה שייחס הרבי לבנין ניתן ללמוד מהתבטאותו לפני אחד העסקנים, כי בית זה ישמש תחליף עבור מי שבנסיבות שונות לא יוכל להגיע ל770 שבניו יורק".

(משיחת יב  תמוז והתוודעיות שלאח"ז תשמ"ה , ט"ו בתמוז תשמ"ו התוועדויות תשנ"ב ח"א עמוד 416 , ספר כפר  חב"ד עמוד קסד)

שתף לחברים

שתף